Một biểu ngữ Pinterest được treo trên mặt tiền của Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) ở Thành phố New York, ngày 22 tháng 9 năm 2017Brendan McDermid | Reuters (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro). Nhà đầu tư giá trị Bill Nygren đã thực hiện một số động thái lớn sau sự suy thoái của thị trường, nói rằng ông tập trung vào các công ty dư thừa tiền mặt. Người quản lý danh mục đầu tư của Oakmark Funds cho biết trên "Báo cáo giữa giờ" rằng một số công ty mà các nhà đầu tư có thể không coi là cổ phiếu giá trị là hấp dẫn trong cuộc khủng hoảng coronavirus.
macbook
cần thơ nghe bạn
laptop